ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

SAMSUN İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Samsun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 10:00 da Gaziosman Paşa Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi No:51 Canik/SAMSUN adresinde bulunan Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 04 Mart 2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem aşağıya çıkarılmış olup, üyelerin hazır bulunması rica olunur.

Osman ALAGÖZ                                                                 Ahmet Haşim BAKİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                     Yönetim Kurulu Başkanı

 

G  Ü  N  D  E  M

1-     Açılış ve Yoklama

2-     Başkanlık Divanın oluşturulması (Başkan, Başkan Vekili, 2 Katip Üye, 2 Oy Tasnifçisi),

3-     Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-     Açılış konuşmaları,

5-     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

6-     Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

7-     2017-2018 yıllarına ait bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

8-     Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,

9-     Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

10-Samsun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Anasözleşmesi’nin 24. Maddesinin 2. Fıkranın b, ç, d, e, f, h, i, j, k, p bentlerinin ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve karara bağlanması.

11-Birlik faaliyetlerine uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile üst kuruluşlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya, katılım paylarını ve aidatlarını ödemeye ve bu organizasyonlarda Birliğimizi temsili için yetkili kişiyi belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

12-Birliğimizin tanıtımı ve temsili amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen veya direkt Birliğimiz tarafından düzenlenen organizasyonlara, eğitim, toplantı, seminer, panel, fuar, gezi, festival, yarışma vb. etkinliklere katılmaya ve Birlik adına ödül verilmesi-alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine

13-İhtiyaç duyulduğu takdirde araç kiralama ve/veya satın alınabilmesi, mevcut araçların ise gerektiğinde satış işlemlerinin pazarlık usulü yapılabilmesi adına yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

14-Üyelerimizin koç ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlığımızın hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin kararına istinaden hazırlanacak damızlık koç-teke üretim merkezi projesi ile ilgili yatırım tutarının belirlenmesi,  kurulacak tesis için gerekli canlı cansız demirbaş, araç, gereç ve üretim maddelerinin (girdi) temini için gerekli bedellerinin belirlenmesi ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

15-Damızlık koç-teke üretim merkezi faaliyetleri içerisinde yer alacak koç-teke alım satım fiyatlarının belirlenmesi, iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

16-Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, kurulu olan tesisleri geliştirmek, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde şirket kurmak için İç ve Dış kaynaklı (ulusal ve uluslararası), Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi, Kırsal alanda sosyal destek (Hibe ve Parasal destek almak için) proje uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

17-Birlik üyelerine ait hayvanların ve diğer çıktıların (et, süt, yapağı, damızlık vb.) birlik aracılığı ile pazarlanması ve Birlik üyelerine ait hayvanların beslenmesi ile ilgili her türlü girdi alımı ve satılması ile yem bitkileri tohumları, damızlık materyal alet ve ekipmanları ile süt sağım sistemleri, kırkım makineleri, süt soğutma tankları ve toplama merkezlerinin vb. ihtiyaçların sağlanması ve dağıtılması ve Birlik Üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve üstün verimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere; yurt içinden ve yurtdışından alımlarla damızlık sürüsü oluşturulmasına, oluşturulacak sürüye her ırktan koyun keçi alınmasına ve bu sürüden öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışının yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

18-Organize koyun keçi yetiştiriciliği yapmak amacıyla gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, organize koyun keçi yetiştiriciliği bölgeleri kurmaya ve kurulacak olan organize koyun keçi yetiştiriciliği bölgelerindeki parsellerin, hayvan barınaklarının öncelikli olarak birlik üyelerine olmak üzere tahsis etmeye ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

19-Merkez Birliği, üniversiteler, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulacak personel sayısının tespiti, ihtiyaç doğrultusunda daimi, sözleşmeli veya geçici personelin işe alınması ve işten çıkarılması, ücreti ile yolluklarının belirlenmesi ve finansı konularda kara almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

20-Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde aynı amaca yönelik şirket kurmaya/kapatmaya veya kurulmuş olan şirkete ortak olmaya ve bu şirketlerin kuruluşu ve ortak olunması için ortaklık paylarını belirlemeye ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarını ödemek üzere gerekli olan iş ve işlemleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

21-Birlik konuları ile ilgili olarak Kırsal Kalkınma Projesi hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya; Kırsal Kalkınma Projesi amacıyla veya damızlık çiftlikleri kurmak maksadıyla veya hayvan pazarı, mandıra, süt işleme, süt soğutma merkezi, mezbahane, laboratuar, hayvan hastanesi, yem fabrikası, silaj paketleme yerleri kurmaya veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya aralarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına/satılmasına ve alınacak gayrimenkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkında ki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işlerinin teklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu v.b. konularda kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

22-Tüm resmi ve hususi daireler, idareler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemleri yapmak, bilumum resmi ve hususi makam ve merciler nezdinde ki iş ve işlemleri yapma, vekil tayin ve azline, mahkemelerdeki, icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapma, Bankalarda hesap açma, para çekme ve yatırma, kredi talebinde bulunma, kredi kullanma, teminat alma, teminat verme, borçlanma, sözleşmeleri imzalama, uygulanacak Ortaklar Mülkiyetinde projeleri için ortaklara kefil olma hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

23-Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesinin uygulanması durumunda birliğimize gelecek proje ödeneğinden %20 yi geçmemek üzere her yıl kesinti yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

24-Üyelerden alınacak yıllık aidat ve her türlü hizmet bedeli tutarlarının bakanlık tarafından birlik hesaplarına aktarıldığında destekleme tutarlarından kesilmesi, doğrudan üyelerin hesaplarına yattığı takdirde ise tahakkuk ve tahsilat konusunun belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

25-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücret, özlük hakları ve yolluklarının (ulaşım, gündelik ve konaklama) belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

26-Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve küpe uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, kırkım, güncelleme ve hayvan sayımı, basılı görsel yayın çıkarma, tasdik vb. ücretlerin belirlenmesi, güncelleme veya diğer gerekli hallerde her türlü hizmet satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

27-Birliğe gelir temini için üye giriş aidatı, yıllık aidatı, hizmet bedellerinin belirlenmesi,

28-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yurt içi-yurt dışı yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) tutarlarının belirlenmesi,

29-Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

30-Dilek ve temenniler.

31-Kapanış.