ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

İHTİYAÇ FAZLASI YAYLALARIN GÖÇERLERE KİRALANMASI

İLAN

SAMSUN MERA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 

4342 sayılı Mera Kanununun 12.maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13.maddesi ve İl Mera Komisyonunun 10.02.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı ile Samsu ili, ilçelere ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar 2886 sayılı yasanın 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

1- Mera Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendi kapsamında 22.03.2022 tarihinde yapılacak olan ilk ihaleye sadece İlimiz nüfusuna kayıtlı YERLİ GÖÇERLER katılabilecektir.(Ortaklardan birinin dahi ilimiz nüfusuna kayıtlı olmaması durumunda, talepte bulunanlar ikinci ihaleye katılacaktır.)

2- Birinci ihaleye katılacak olan sürü sahipleri, müracaatlarını en geç 18.03.2022 günü mesai bitimine kadar başvuruda istenen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

3- İsteklisi çıkmayan, vazgeçilen, sözleşme imzalanmayan ve İl dışından gelen göçerlerin katılacağı ikinci mera ihalesi 13.04.2022 tarihinde yapılacak ve bu ihaleye yerli ve yabancı göçerlerin tamamı katılabilecektir.

4- İkinci ihaleye katılacak olan sürü sahipleri, müracaatlarını en geç 08.04.2022 günü mesai bitimine kadar başvuruda istenen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

5- İl Mera Komisyonumuzun 10.02.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı gereğince küçükbaş hayvan birim bedeli asgari 15,00 TL/sezon olarak belirlenmiştir. Mera kiralamalarında hesaplamalar tam kapasite üzerinden yapılacaktır.

6- İhale başvurusunda kulak küpe numarası ile beyan edilen hayvan varlığı dışında, hiçbir şekilde meraya sonradan hayvan girişi kabul edilmeyecektir. Sürü sahibinin beyanı dışında meraya hayvan girişi olması durumunda gerekli cezai işlemler uygulanacak, mera kiralama sözleşmesi tek taraflı fesih edilecek ve söz konusu sürü mera alanından çıkarılacaktır.

7- İhaleler Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Şartname ve ekleri, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

10- Postayla yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez.

11- Sürü sahipleri, İl dışından gelecek hayvanlar için 'Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve Hayvan Nakil Belgesini (meraya giriş tarihi olan 10 Mayıs'tan bir (1) hafta öncesine kadar) ibraz etmek zorundadır.

12- İhale sonucunda göçerler, 2022 Yılı Samsun İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararında belirtilen hususlara uymak zorundadır.

13- İsteklilerin kiralamayı istedikleri her bir yayla için ayrı olmak üzere; belirtilen gün ve saate kadar geçici teminat bedelini Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuzunu Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne ibraz etmesi zorunludur.

İHALE BAŞVURU EVRAKLARI

1- Talep Dilekçesi,

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hayvan sahibi ve çoban için),

3- Aile Nüfus Kayıt Örneği (Hayvan sahibi ve çoban için),

4- İkametgâh Belgesi (Hayvan sahibi)

5- Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Hayvan sahibi ve çoban için),

6- Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi,

7- Kulak Küpe Numaralarını Gösterir Liste (Güncel),

8- Geçici Teminatın Yatırıldığını Gösterir Onaylı Dekont,

9- Gerçek Kişiler Adına Katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameleri,

10- İhaleye Ortak Olarak Katılacakların Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmeleri,

11- Meraya birlikte gelecek olan diğer şahısların nüfus kayıt örnekleri,

12- Tüzel kişiler için 2022 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noter tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

SAMSUN İLİ 2022 YILI GÖÇER AMAÇLI KİRAYA VERİLECEK MERA VE YAYLAKLAR ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
S.No İlçesi Mahallesi Yayla / Oba Adı Kiralamaya Esas Alan
(da)
Kiralama Kapasitesi
(Küçükbaş Sayısı)
Tahmini Bedel Bedel
(TL)
Geçici Teminat Bedeli (Tahmini Bedelin %25 i TL) İhale Saati
1 Ladik Çakırgümüş Çakırgümüş Yaylası 624,44 560 8.400,00 2.100,00 10:00
2 Ladik Bolat Bolat Yaylası 563,33 500 7.500,00 1.875,00 10:15
3 Ladik Soğanlı Soğanlı Yaylası 1.419,89 1.270 19.050,00 4.762,50 10:30
4 Ladik Cüce Cüce Yaylası 1.110,11 990 14.850,00 3.712,50 10:45
5 Ladik Küpecik Küpecik Yaylası 1.533,89 1.380 20.700,00 5.175,00 11:00
TOPLAM ​ ​ ​ 5.251,67 4.700 70.500,00 17.625,00  

Başvuru dilekçesini indirmek sayfanın en altındaki linke tıklayınız.

https://samsun.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=356&Liste=Duyuru